استاندارد بین المللی IEC 1238-1 شامل خواص مکانیکی و الکتریکی

مشاهده

موف مسی و آلومینیومی بر اساس استاندارد DIN 46267 تولید

مشاهده